Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: printerpro.nl
Vestigings- & bezoekadres Rotterdam: World Trade Center Rotterdam. Beursplein 37, 3011 AA, Rotterdam
Vestigings- & bezoekadres Delft: Spoorsingel 72, 2613 BB, Delft
Vestigings- & bezoekadres Den Haag: Noordeinde 156, 2514 GR, Den Haag
Telefoonnummer: +31 (0)10 28 10 135
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur
 E-mailadres: info@printerpro.nl
 KvK-nummer 24366477
 Btw-identificatienummer: NL813667008B01

Leveringsvoorwaarden printerpro.nl 

 1. Alle opdrachten worden via de webwinkel: www.printerpro.nl aangeboden.
 2. Betaling geschiedt vooruit via de webwinkel of in onderling overleg op rekening. Voor het betalen op rekening gelden administratiekosten van € 0,00 excl. btw. per bestelling. Wij hanteren een betalingstermijn van 15 dagen.
 3. Wanneer een order niet overeenkomt met de bijbehorende betaling behoudt de leverancier het recht om de opdracht niet te leveren, het betaalde bedrag wordt in dit geval binnen 10 werkdagen geretourneerd.
 4. Opdrachten worden binnen het bestelde aantal dagen verzonden of kunnen na het bestelde aantal dagen opgehaald worden. 
 5. Indien de originelen en/of kopieën niet worden afgehaald, bewaart de leverancier deze zes weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor schade, welke uit het bewaren mocht ontstaan, kan door hem geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.
 6. De met de leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 7. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 8. De opdrachtgever draagt het risico voor de door hem aan de leverancier ter beschikking gestelde objecten.
 9. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van de door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiële verplichtingen tegenover de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Eventuele klachten inzake de geleverde goederen, moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van de leverancier zijn gebracht. Printer Pro is niet aansprakelijk voor kwijtraken of beschadigen van goederen door de bezorgdienst.
 11. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever, zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 40,00 bedragen.
 12. Bij maatvast werk wordt de juiste instelling gegarandeerd. Maatverschillen, als gevolg van krimpen of trekken van de te gebruiken materialen, zijn evenwel niet steeds te vermijden en kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
 13. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden. Bij stijging der prijzen van materialen en halffabrikaten, die voor de uitvoering van de order nodig zijn, verandering van lonen, ernstige wijziging der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden, zich voordoende na aanvaarding van een order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
 14. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te kennen en er genoegen mee te nemen. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zgn. gewoonterecht. Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.
 15. Printerpro.nl is niet aansprakelijk voor fouten op de website.
 16. Printerpro.nl behoudt zich het recht ten allen tijde opdrachten te weigeren, zonder opgave van reden.
 17. Levering geschiedt conform de voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nummer 24366477.

Herroepingsrecht

Let op!Aangezien printwerk een "maat product" is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Het herroepingsrecht is geldig voor alle artikelen die niet zijn vervaardigd zijn op basis van individuele keuze. Voorbeelden hiervan zijn onze ophangsystemen voor panelen.

 • BIJ PRODUCTEN:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 • BIJ DIENSTEN EN DIGITALE INHOUD DIE NIET OP EEN MATERIELE DRAGER IS GELEVERD:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 • VERLENGDE BEDENKTIJD VOOR PRODUCTEN, DIENSTEN EN DIGITALE INHOUD DIE NIET OP EEN MATERIELE DRAGER IS GELEVERD BIJ NIET INFORMEREN OVER HERROEPINGSRECHT:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Indien de ondernemer de in het voorgaande bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 • VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD:

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 • UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN:

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 • VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING:

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

UITSLUITING HEROEPINGSRECHT:

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op alle printopdrachten. Printopdrachten zijn altijd gebaseerd op individuele keuzes en worden vervaardigd op basis van deze individuele keuze of beslissing van de opdrachtgever. Deze opdrachten bevatten specifieke beelden die duidelijk alleen bestemd zijn voor de opdrachtgever en vallen derhalve niet onder het herroepingsrecht. 

Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  1. Aan:[ naam ondernemer][ geografisch adres ondernemer][ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar][ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 
  1. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffendede verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,herroept/herroepen*
 
  1. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  1. [Naam consumenten(en)]
  1. [Adres consument(en)]
  1. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Terug